Všeobecné obchodné podmienky 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti FITLANDIA, s. r. o. (ďalej tiež len „VOP“ alebo „obchodné podmienky“) uzatvorené v súlade so Zákonom číslo 513/1991 Zb Obchodný zákonník a v súlade so Zákonom číslo 40/1964 Zb. OBČIANSKY ZÁKONNÍK

Spoločnosť FITLANDIA, s.r.o. so sídlom Potočná 308/22 010 04, Žilina, Slovenská republika, IČO: 48165751, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 63777/L,telefónne číslo: +421 915 511 174, e-mailová adresa: info@firemnytextil.sk, Bankové spojenie: IBAN: SK2211000000002948004611, SWIFT: TATR SK BX (ďalej len „Poskytovateľ“) poskytuje Zákazníkom výrobky a služby (ďalej len „tovar”) za podmienok takých, aké sú uvedené v nasledujúcich ustanoveniach Všeobecných obchodných podmienok. Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti FITLADIA, s.r.o. a Zákazníkov a ďalej postup zadávania zákazky, uzatvárania zmluvy, spôsob dodania služieb a tovaru.

I.   Vymedzenie pojmov

II. Objednávka

III. Postup objednávania tovaru a služieb

IV. Korektúra a vzorky

V. Spôsob a lehota dodania

VI. Cenové a platobné podmienky

VII. Odchýlky a tolerancie

VIII. Nebezpečenstvo náhodnej škody na veci

IX. Zodpovednosť za vady a reklamácia

X. Povinnosť mlčanlivosti

XI. Ochrana osobných údajov

XII. Záverečné ustanovenia

I.   Vymedzenie pojmov

 1. „Zákazníkom“ je v zmysle týchto Obchodných podmienok právnická osoba, ktorá uskutočnila objednávku tovaru od Poskytovateľa za podmienok špecifikovaných v týchto Obchodných podmienkach.

 2. Za zákazníka sa považuje tiež Slovenská republika, popr. iný štát, územný samosprávny celok (obec, kraj) alebo iný verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z.z, o verejnom obstarávaní, ako napr. Štátna príspevková organizácia alebo príspevková organizácia, v ktorej funkciu zriaďovateľa vykonáva územný samosprávny celok, ak Poskytovateľ s takou osobou uzatvára zmluvu, ktorej predmetom je dodanie zákazkového textilu, prevedenie potlače, výšivky, nášivky, sublimácie alebo aplikácia potlačí, výšiviek a/alebo nášiviek na textil zákazníka.

 3. Všetky právne vzťahy ktoré vznikajú v súvislosti z uzavretím Kúpnej zmluvy sa riadia týmito obchodnými podmienkami, prípadne právnym poriadkom Slovenskej republiky a na prípadne spory medzi Zákazníkom a Poskytovaťelom sú príslušné Súdy Slovenskej republiky.

 4. Vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, nemá postavenie Spotrebiteľa výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 5. Zákazník má možnosť sa s týmito Obchodnými podmienkami zoznámiť pred potvrdením objednávky na webových stránkach Poskytovateľa alebo v e-maile zaslanom spolu s cenovou ponukou Poskytovateľom Zákazníkovi. Potvrdenou objednávkou sa rozumie Zákazníkom e-mailom akceptovaná ponuka Poskytovateľa alebo objednávka Zákazníka realizovaná prostredníctvom internetového obchodu a akceptovaná Poskytovateľom e-mailom.

 6. „Kúpna zmluva“ medzi Poskytovateľom a Zákazníkom je uzavretá e-mailovú akceptáciou ponuky (cenovej kalkulácie) vyhotovenej Poskytovateľom. Ak podá Zákazník objednávku prostredníctvom internetového obchodu Poskytovateľa, je zmluva uzatvorená výslovnou akceptáciou objednávky Poskytovateľom e-mailom, pričom akceptáciou objednávky sa nerozumie automaticky generované potvrdenie internetového obchodu (môže byť doplnené o cenovú kalkuláciu pripravenú Poskytovateľom) o tom, že objednávka bola zadaná.

 7. V prípade rozporu ustanovení týchto Obchodných podmienok a ustanovenia Kúpnej zmluvy má prednosť ustanovenie Kúpnej zmluvy, prípade ak Poskytovateľ uzavrel so Zákazníkom takúto kúpnu zmluvu definovanú v článku I. odsek 6.

 8. V prípade ak bola uzatvorená iná písomná kúpna zmluva a je v rozpore s ustanoveniami Obchodných podmienok, majú prednosť ustanovenia inej písomná kúpnej zmluvy.​​​​​​​

II. Objednávka

 1. Zákazník potvrdením objednávky potvrdzuje, že mu Poskytovateľ jasne a zrozumiteľne umožnil oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami, a že s takýmito Obchodnými podmienkami súhlasí. Zákazník odoslaním objednávky zasiela svoj návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy. Potvrdením prijatia objednávky zaslaným na Zákazníkom uvedenú emailovú adresu zo strany Poskytovateľa dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy.
 2. K uzavretiu Kúpnej zmluvy može dôsť aj prostrednícvom akceptácie cenovej ponuky zo strany zákazníka na uvedený mail Poskytovaťeľa.

III. Postup objednávania tovaru a služieb

 1. Zákazník sa môže na Poskytovateľa so svojim dopytom na predloženie ponuky (cenovej ponuky) obrátiť e-mailom, osobne alebo prostredníctvom objednávkového systému Poskytovateľa. Dopyt Zákazníka musí obsahovať:
 2. a)fakturačné údaje Zákazníka (názov právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, identifikačné číslo fyzickej alebo právnickej osoby, daňové identifikačné číslo, sídlo alebo adresa bydliska. 
 3. b) kontaktné údaje Zákazníka pre doručenie objednávky (názov firmy a/alebo meno a priezvisko kontaktnej osoby, adresu doručenia, telefonické spojenie na kontaktnú osobu, e-mailové spojenie na kontaktnú osobu)
 4. c) grafické podklady pre vyhotovenie strihu alebo na prípadnú tlač., vyšivku alebo na íné aplikácie loga, ktoré bude potrebovať v rámci vyhotovenia objednávky zákazníka. Tieto podklady sú majetkom zákazníka a Poskytovateľ ich neposkytne žiadnej tretej strane a bude s nimi nakladať len pre účely vyhotovenia objednávky.
 5.  
 6. d) pre potreby vyhotovenia objednávky je potrebné tieto dáta graficky spracovať (rozseparovať, pripraviť ako raster a pod.). Takto vytvorené súbory sa stávajú duševným vlastníctvom vzniká žiadny nárok. Sú použité ako nevyhnutné digitálne podklady pre výrobu objednávky zadanej Zákazníkom. V prípade žiadosti Zákazníka o poskytnutie týchto graficky spracovaných dát, Poskytovateľ nemá povinnosť tieto poskytnúť a je oprávnený za ne účtovať adekvátny poplatok (za čas strávený ich prípravou). Tento Poskytovateľ účtuje i v prípade grafickej prípravy dát a následnej nerealizácie objednávky: 
 7. náhľad umiestnenia grafického podkladu na textile požadovaného typu a farby
 8. požadovanú značku, typ a farbu textilu, ak je takýto textil preferovaný
 9. počty kusov jednotlivých veľkostí, farieb a typov. Farby náhľadových obrázkov textilu poskytnutých Poskytovateľom nemusia presne korešpondovať s realitou. Pre overenie, že vybraný textil zodpovedá Vašim očakávaniam o jeho povahe, strihu a farebnosti, odporúčame objednať si vzorku. Tá je spoplatnená Poskytovateľom, ktorý Zákazníka informuje vopred o cene za objednávanú vzorku. MERCHYOU nezodpovedá za farebné odchýlky textilu vzniknuté na strane výrobcu z dôvodu dodania inej šarže textilu.
 10. presný odtieň Pantone farby zo vzorkovníka Pantone Solid Coated. Ak tento nie je zadefinovaný, Poskytovateľ vyberie vizuálne taký odtieň, ktorý subjektívne vyhodnotí ako najbližší k farebnému odtieňu zobrazenému v grafických podkladoch pre tlač zaslaných Zákazníkom. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú odchýlku farby viac ako DELTA2.
 11. V prípade použitia technológie Discharge pri potlači, má výsledná farba farebnú odchýlku spôsobenú technológiou tlače a teda nie je možné tlačiť presný odtieň Pantone. Potlač stráca istý pomer sýtosti po prvom vypraní, zároveň však získava jemnosť na dotyk.
 12.  všetky požiadavky týkajúce sa brandingu či doplnkových krajčírskych prác
 13. požadovaný spôsob balenia

 14. požadovaný termín zhotovenia

 15. spôsob prevzatia tovaru

 
 1. Grafické podklady možno dodať v elektronickej podobe vo formátoch .ai, .pdf, .eps, .jpg,, alebo v inej podobe na základe predchádzajúceho schválenia Poskytovateľom, v rozlíšení minimálne 300 dpi, v pomere 1:1 pre skutočný rozmer tlače.

 
 1. Náhľad umiestnenia grafického podkladu na textile možno dodať v elektronickej podobe vo formátoch .jpg či .pdf. Ak Zákazník nezadefinuje písomnou alebo grafickou formou presné umiestnenie designu na textil v merných jednotkách centimetroch alebo milimetroch, Poskytovateľ postupuje pri umiestnení designu na textil podľa svojho úsudku a štandardov tak, aby bol výsledok vizuálne čo najuspokojivejší. Pri dodaní objednávky je potrebné počítať s možným vyosením potlače v rozmedzí +/- 2 cm na osiach X a Y. Prípadné odchýlky v uvedenom rozmedzí nepredstavujú pochybenie Poskytovateľa.

 2. Ak poskytujú údaje v dopyte Zákazníka dostatočné množstvo informácií pre spracovanie ponuky, Poskytovateľ spracuje a zašle Zákazníkovi ponuku vo forme „Cenovej ponuky“. Cenová ponuka bude Zákazníkovi zaslaná e-mailom na požadovanú e-mailovú adresu. Súčasťou Cenovej ponuky musí byť upozornenie, že sa zmluva riadi týmito Obchodnými podmienkami. Doba platnosti ponuky je súčasťou Cenovej ponuky.

 
 1. Ak Zákazník súhlasí s cenovou ponukou, potvrdí jej prijatie (akceptáciu) Poskytovateľovi e-mailom. Doručením akceptácie Poskytovateľovi je uzatvorená Kúpna zmluva, podľa týchto Obchodných podmienok.

 
 1. Poskytovateľ prevádzkuje internetový obchod. Zákazník, ktorému Poskytovateľ zriadil užívateľský účet, môže objednať tovar prostredníctvom internetového obchodu. V prípade objednávky prostredníctvom internetového obchodu k uzavretiu Kúpnej zmluvy dochádza akceptáciou objednávky Zákazníka Poskytovateľom e-mailom.

 
 1. Pokiaľ si Zákazník dodáva vlastný textil na potlač alebo iné zušľachtenie, je potrebné aby bol textil pripravený podľa plánovaných aplikácií design do krabíc, aby bolo jednoducho identifikovateľné, na ktoré kusy sa ktorý design aplikuje. Pokiaľ textil nie je dostatočne označený, Poskytovateľ si účtuje manipulačný poplatok za triedenie a prípravu textilu vo výške primeranej zložitosti manipulácie. Táto cena je Zákazníkovi oznámená po posúdení prijatého textilu.

IV. Korektúra a vzorky

 1. Korektúrou sa rozumie grafický návrh prevedenia potlače, výšivky, sublimácie alebo aplikácia potlačí na textil a informácie, ktoré zahŕňajú veľkosť, množstvo, farebnosť a spôsob technológie (potlač, výšivka alebo sublimácia). Korektúru môže dodať Poskytovateľovi Zákazník alebo môže byť korektúra vypracovaná Poskytovateľom. Ak neuvedie Zákazník najneskôr pri akceptácii Cenovej ponuky, že dodá korektúru on, pripraví korektúru Poskytovateľ; to neplatí, ak sa Poskytovateľ a Zákazník dohodnú e-mailom inak.

 2. Ak pripravuje korektúru Poskytovateľ, je zaslaná klientovi e-mailom do 2 pracovných dní od zaevidovania akceptovanej ponuky e-mailom alebo do objednávkového systému Poskytovateľa a od poskytnutia všetkých údajov na prípravu korektúry Zákazníkom, vrátane prípadných fyzických vzoriek, ak sú na prípravu korektúry potrebné.

 3. Zákazník je povinný sa ku korektúre vyjadriť do 1 pracovného dňa od jej doručenia. Bez odsúhlasenia korektúry Zákazníkom nie je možné pristúpiť k vykonávaniu potlače, výšivky, sublimácie alebo aplikácie potlačí na textil. Ak sa nevyjadrí Zákazník ku korektúre vo vyššie uvedenej lehote, zaniká jeho právo, aby objednávka bola vykonaná v dodacej lehote určenej odstavcom 4. týchto Obchodných podmienok.

 4. Ak má Zákazník k prvej korektúre výhrady a nasledujúce (druhá) korektúra zaslaná Poskytovateľom Zákazníkovi je už Zákazníkom odsúhlasená, predlžuje sa Dodacia lehota o dobu od uplynutia lehoty na vyjadrenie k prvej korektúre do odsúhlasení korektúry Zákazníkom. Ak má Zákazník výhrady k prvej korektúre a ku druhej korektúre, zaniká právo Zákazníka, aby objednávka bola vyhotovená v Dodacej lehote. V závislosti na okamžiku odsúhlasenie korektúry Zákazníkom dohodne Poskytovateľ so Zákazníkom novú Dodaciu lehotu.

 5. Po príprave korektúry môže byť pripravený vyvzorovaný výrobok. Vyvzorovaný výrobok sa pripravuje vtedy, ak sa na tom dohodne Poskytovateľ so Zákazníkom. Prípravou vyvzorovaného výrobku sa rozumie prevedenie potlače, výšivky alebo iné úpravy na jeden kus textilu a je spoplatnený cenou určenou Poskytovateľom v závislosti na povahe vyvzorovaného výrobku. Túto cenu oznámi Poskytovateľ Zákazníkovi pred vyhotovením vyvzorovaného výrobku. 

 6. Poskytovateľ sa dohodne so Zákazníkom, či mu bude zaslaný vyvzorovaný výrobok (tj. vlastný textil) zásielkovou službou alebo naskenovaný alebo odfotený vyvzorovaný výrobok e-mailom.

 7. V prípade zaslania vyvzorovaného výrobku zásielkovou službou bude Zákazník e-mailom vyrozumený o odovzdaní vyvzorovaného výrobku zásielkovej službe.

 8. Ak je Zákazníkovi zaslaný vyvzorovaný výrobok zásielkovou službou, je Zákazník povinný sa k vyvzorovanému výrobku vyjadriť do 1 pracovného dňa od jeho doručenia a v prípade zaslania fotografie vyvzorovaného výrobku do 30 minút, pokiaľ sa jedná o technológiu, ktorej povaha vyžaduje rýchle odsúhlasenie pre hladký priebeh výroby. Ak sa nevyjadrí Zákazník v tejto lehote, zaniká právo Zákazníka, aby bola objednávka vyhotovená v Dodacej lehote, a Poskytovateľ dohodne so Zákazníkom novú Dodaciu lehotu.

 9. Bez odsúhlasenia vyvzorovaného výrobku alebo vyfoteného vyvzorovaného výrobku Zákazníkom nie je možné pristúpiť k vykonávaniu potlače, výšivky alebo iné úpravy textilu v dohodnutom rozsahu zákazky (množstvo textilu). 

 10. V prípade výhrady Zákazníka k vyvzorovanému výrobku alebo vyfotenému vyvzorovanému výrobku sa jedná o zmenu požiadaviek Zákazníka oproti odsúhlasenej korektúre, zaniká Zákazníkovi v okamihu doručenia výhrady Zákazníka k vyvzorovanému výrobku alebo vyfotenému vyvzorovanému výrobku Poskytovateľovi právo Zákazníka, aby bola objednávka vyhotovená v Dodacej lehote, a Poskytovateľ dohodne so Zákazníkom novú Dodaciu lehotu. Z rovnakého dôvodu (požiadavka Zákazníka na zmenu oproti odsúhlasenej korektúre), bude ďalšia zmena (nová korektúra, nový vyvzorované výrobok) spoplatnená cenou určenou Poskytovateľom v závislosti na povahe vyvzorovaného výrobku. Túto cenu oznámi Poskytovateľ Zákazníkovi pred vyhotovením ďalšieho vyvzorovaného výrobku.

 11. Ak objednávka obsahuje i ďalšie služby než len potlač, výšivku, sublimáciu alebo aplikáciu potlače, dohodne Poskytovateľ individuálne so Zákazníkom jednotlivé termíny pre zaslanie korektúry a vyvzorovaného výrobku alebo naskenovaného alebo vyfoteného vyvzorovaného výrobku a lehoty na ich odsúhlasenie Zákazníkom.

 12. V prípade dodatočnej zmeny designu pre výrobu po odsúhlasení náhľadu či vzorky, je Zákazník povinný na toto explicitne Poskytovateľa upozorniť e-mailom a vyčkať na potvrdenie prijatia zmeneného návrhu zo strany Poskytovateľa. Zmenou designu zaniká právo Zákazníka, aby bola objednávka vyhotovená v Dodacej lehote, a Poskytovateľ dohodne so Zákazníkom novú Dodaciu lehotu.

V. Spôsob a lehota dodania

 1.  Doba pre dodanie objednaného tovaru a na ňom vykonaných služieb, ako je potlač, výšivka či ďalšie krajčírske úkony, alebo pre dodanie služieb vykonaných na textile zákazníka (ďalej len „Dodacia lehota“) sa odvíja od aktuálne dostupných skladových zásob tovaru, náročnosti a počtu objednaných služieb a momentálnej vyťaženosti výrobných možností Poskytovateľa.

 2. Dodacia lehota je Zákazníkovi upresnená po prijatí objednávky u uzavretí Kúpnej zmluvy.

  1. Dodacia lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ je v tejto lehote

  2. tovar predaný k preprave, zabezpečovanej prepravnou službou. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek oneskorenie doručenia prepravnou spoločnosťou.

  3. tovar pripravený pre osobné prevzatie Zákazníkom v sídle Poskytovateľa

  4. tovar odovzdaný Zákazníkovi na inom mieste určenom Zákazníkom alebo tovar nemôže byť Zákazníkovi na takom mieste odovzdaný pre nedostatok súčinnosti Zákazníka, ak je doprava tovaru zabezpečovaná Poskytovateľom.

 

 1. Zákazník je povinný potvrdiť prevzatie tovaru písomne, a to spravidla podpisom a odtlačkom pečiatky, ak je Zákazníkom používaná, na dodacom liste.

 2. Poskytovateľ prestáva byť viazaný povinnosťou dodržať Dodaciu lehotu v týchto prípadoch:

  1. Zákazník neuhradí v stanovenej lehote zálohovú faktúru

  2. Zákazník sa nevyjadrí ku korektúre v lehote podľa ods. 3.3

  3. Zákazník sa nevyjadrí ku vyvzorkovanému výrobku v lehote podľa ods. 3.8

  4. Zákazník sa nedostaví včas na dohodnuté osobné odsúhlasenie do sídla Poskytovateľa.

  5. Zákazník nedodal tovar k zhotoveniu diela v dohodnutej lehote (napr. nedodal tovar na dekoráciu)

  6. Zákazník nedodal podklady potrebné pre realizáciu zákazky v stanovenej lehote podľa ods. 2.1. a 2.2.

  7. Zákazník neposkytol Poskytovateľovi inú súčinnosť nevyhnutnú na splnenie jej povinnosti

  8. Zákazník je v omeškaní so zaplatením akéhokoľvek peňažného záväzku voči Poskytovateľovi

  9. nastane okolnosť vylučujúca zodpovednosť v zmysle podľa ods. 4.8.

  10. na trhu nie je dostupný tovar nevyhnutný na vyhotovenie objednávky

  11.  v iných prípadoch ustanovených týmito Obchodnými podmienkami pričom nová Dodacia lehota začne plynúť po odpadnutí príslušnej prekážky.

 

 1. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Zákazníka o tom, že nastala okolnosť vylučujúca zodpovednosť podľa ods. 4.5 písm. i) týchto Obchodných podmienok alebo že na trhu nie je dostupný tovar nevyhnutný na vyhotovenie objednávky podľa ods. 4.5. písm. j) týchto Obchodných podmienok.

 2. Ak poruší strana povinnosti zo zmluvy, nahradí škodu z toho vzniknutú druhej strane alebo i osobe, ktorej záujmu malo splnenie zjednanej povinnosti zjavne slúžiť.

 3. Povinnosti na náhradu sa škodca zbaví, ak preukáže, že mu v splnení povinnosti zo zmluvy dočasne alebo trvalo zabránila mimoriadna nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka vzniknutá nezávisle od jeho vôle. Prekážka vzniknutá zo škodcových osobných pomerov alebo vzniknutá až v čase, keď bol škodca s plnením dohodnutej povinnosti v omeškaní, ani prekážka, ktorú bol škodca podľa zmluvy povinný prekonať, ho však od povinnosti na náhradu neoslobodí.

VI. Cenové a platobné podmienky

 1. Cena za dodanie objednaného tovaru a služieb (ďalej len „Kúpna cena“) môže byť určená:

  1. cenovou ponukou zaslanou e-mailom Zákazníkovi

  2. obsahom rámcovej zmluvy, pokiaľ medzi Zákazníkom a Poskytovateľom existuje

  3. platným cenníkom Poskytovateľa

  4. inou zvláštnou dohodou medzi Zákazníkom a Poskytovateľom

 2. Kúpna cena bude uvedená v Cenovej ponuke Poskytovateľa adresovanej Zákazníkovi a nemusí zahrňovať:

  1. náklady na prevedenie úprav grafických podkladov dodaných Zákazníkom, ktorých nutnosť je zistená až pri grafickom spracovaní dát pred samotnou výrobou

  2. náklady na dodatočne objednaný tovar či služby, ktoré Zákazník upresní až v procese vyhotovovanie objednávky Poskytovateľom

  3. náklady na balenie tovaru nad rámec štandardného balenia, pokiaľ nie je vyslovene požadované v objednávke Zákazníka inak; štandardné balenie tovaru je v cene zahrnuté

  4. dodatočné náklady na prepravu tovaru k Zákazníkovi, pokiaľ bol spôsob či miesto dodania Zákazníkom upresnené či zmenené v priebehu vyhotovovania objednávky

  5. iné dodatočné náklady

 3. Ku Kúpnej cene sa pripočítava Daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej právnymi predpismi ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cenníka.

 5. Ku Kúpnej cene sa pripočítava Daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej právnymi predpismi ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

 6. Kúpnu cenu a súvisiace náklady je možné uhradiť:

  1. bankovým prevodom presne určenej čiastky s uvedením variabilného symbolu na účet Poskytovateľa uvedený na faktúre. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje Kúpna cena uhradená dňom pripísania príslušnej čiastky na účet Poskytovateľa.

  2. v hotovosti v sídle Poskytovateľa

  3. prostredníctvom služby PayPal online. Zákazník bude po potvrdení objednávky presmerovaný na server tretej strany, kde bude vyzvaný k prihláseniu sa do svojho PayPal účtu. Po overení platnosti a dostatočného zostatku na PayPal účte bude objednávka potvrdená a Kúpna cena bude odpočítaná z PayPal účtu Zákazníka.

VII. Odchýlky a tolerancie

 1. Pri dodaní objednávky na základe Kúpnej zmluvy alebo prevedenie potlače alebo aplikácie potlačí na textil Zákazníka (Zmluva o dielo) je potrebné počítať so zrážanlivosťou a deformáciou úžitkového textilného materiálu a používanej technológie tlače v rozmedzí +/- 5% v osiach X a Y. Prípadné odchýlky v uvedenom rozmedzí nepredstavujú porušenie povinnosti Poskytovateľa.

 2. Z technologických dôvodov sa pripúšťa, aby u časti objednaného textilu došlo k jeho znehodnoteniu pri vykonávaní úpravy potlačou, výšivkou, nášivkou a ďalším úpravami. Ak nepresiahne množstvo znehodnoteného textilu 2% (slovom: dve percentá) alebo 3 kusy (rozhodujúci je vyšší počet v prípade objednávky Zákazníka) z celkového počtu objednaného textilu, nevzniká Zákazníkovi právo na náhradu znehodnoteného textilu novým textilom. Tento znehodnotený textil Zákazníkovi nebude doručený ani účtovaný, pokiaľ sa Poskytovateľ so Zákazníkom nedohodnú inak.

 3. Z technologických dôvodov sa v prípade Zmluvy o dielo (prevedenie potlače, výšivky alebo ďalších úprav textilu) pripúšťa, aby u časti textilu odovzdaného Zákazníkom na vykonanie diela došlo k znehodnoteniu pri vykonávaní diela. O množstvo znehodnoteného textilu sa znižuje rozsah diela. Zákazník môže predísť zníženiu rozsahu diela tým, že poskytne Poskytovateľovi množstvo textilu, ktoré je väčšie ako rozsah diela. Na dodaní väčšieho množstva textilu sa zákazník musí s Poskytovateľom dohodnúť.

 4. Ak nepresiahne množstvo znehodnoteného textilu 2% (slovom: dve percentá) alebo 3 kusy (rozhodujúci je vyšší počet v prípade objednávky Zákazníka) z celkového počtu textilu odovzdaného Zákazníkom na vykonanie diela, nevzniká Zákazníkovi právo na úhradu ceny znehodnoteného textilu.

 5. Ak presiahne množstvo znehodnoteného textilu 2% (slovom: dve percentá) alebo 3 kusy (rozhodujúci je vyšší počet v prípade objednávky Zákazníka) z celkového počtu textilu odovzdaného Zákazníkom na vykonanie diela, Poskytovateľ uhradí Zákazníkovi obstarávaciu cenu tej časti znehodnoteného textilu, ktorá presahuje 2% (slovom: dve percentá) z celkového počtu textilu odovzdaného Zákazníkom na vykonanie diela, najviac však do ceny v čase a mieste obvyklej.

VIII. Nebezpečenstvo náhodnej škody na veci

 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Zákazníka:

  1. odovzdaním tovaru na prepravu, ak je zabezpečovaná prepravnou službou

  2. prevzatím tovaru Zákazníkom v sídle Poskytovateľa

  3. prevzatím tovaru Zákazníkom na inom mieste určenom Zákazníkom, ak je doprava tovaru vykonávaná Poskytovateľom

 2. Ak je Zákazník v omeškaní s prevzatím tovaru, prechádza nebezpečenstvo škody na veci na Zákazníka okamihom vzniku jeho omeškania s prevzatím tovaru.

 3. V prípade zmluvy o dielo Zákazník podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré obstaral na vykonanie diela, a zostáva ich vlastníkom až do doby, keď sa spracovaním stanú súčasťou predmetu diela. Textil odovzdaný Zákazníkom na vykonanie diela zostáva po celú dobu vo vlastníctve Zákazníka a Zákazník nesie po celú dobu nebezpečenstva škody na ňom. Záväzok Poskytovateľa vykonať dielo a odovzdať ho Zákazníkovi je splnený:

  1. odovzdaním tovaru na prepravu, ak je zabezpečovaná prepravnou službou

  2. prevzatím tovaru Zákazníkom v sídle Poskytovateľa

  3. prevzatím tovaru Zákazníkom na inom mieste určenom zákazníkom, ak je doprava tovaru vykonávaná Poskytovateľom

 4. Po prevzatí tovaru je Zákazník povinný dodržiavať pokyny výrobcu pre nakladanie s tovarom (pranie, žehlenie textilu a pod.). O povinnosti dodržiavať pokyny výrobcu pre nakladanie s textilom je Zákazník povinný poučiť osoby, ktorým tovar ďalej odovzdáva.

IX. Zodpovednosť za vady a reklamácia

 1. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré:

 2. a) má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Zákazníka, alebo

 3. b) sa vyskytnú v záručnej dobe (záruka).

 4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu ani ušlý zisk Zákazníka, ktorý mu vznikne z dôvodu, že

 5. a) zákazník obdržal objednaný tovar s oneskorením,

 6. b) tovar je z akéhokoľvek dôvodu nepredajný.

 7. Odtlačok tlačovej palety či upínacieho rámu na textile vzniká ako prirodzený efekt výrobného procesu a nie je vadou výsledného výrobku.

 8. Predspracovanie textilu pred digitálnou tlačou zanechá na textile jemný film, ktorý je súčasťou výrobného procesu a nie je vadou výsledného výrobku. Po prvom praní tieto stopy filmu, ktoré sa môžu objaviť okolo okraja dizajnu v dôsledku tlače, zmiznú.

 9. Poskytovateľ poskytuje zákazníkovi v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, na všetky dodané výrobky záruku za akosť po dobu 24 mesiacov odo dňa prechodu vlastníckeho práva na Zákazníka, ak nie je stanovené Poskytovateľom pri príslušnom tovare inak. Na textil s tlačou alebo výšivkou poskytuje Poskytovateľ Zákazníkovi záruku za akosť po dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak. Ak je kupujúcím Zákazník, ktorý nemá postavenie Spotrebiteľa, záručná lehota je skrátená na 12 mesiacov, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ako záručný list slúži buď faktúra, dodací list alebo príjmový doklad vystavený Poskytovateľom.

 10. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nadmerným alebo nevhodným používaním (napr. mechanické opotrebovanie spôsobené nevhodným zaobchádzaním), zanedbaním starostlivosti o tovar (napr. zničenie potlače žehličkou) či poškodenie spôsobené vyššou mocou. Zákazník berie na vedomie, že tovar je nutné prať naruby na 30° C a bez použitia agresívnych prísad pracieho prášku. Špeciálne potlače ako 3D, Puff, Hot stamping Foil a nylónový textil s potlačou je nutné prať na ruby pri nízkych teplotách a len ručne.

 11. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby, ktoré sú dôsledkom vlastností materiálu poskytnutého Zákazníkom.

 12. Poskytovateľ nezodpovedá za zničenie dodaného tovaru ďalšími úpravami, ktoré na ňom realizuje Zákazník či ním poverená tretia strana.

 13. Poskytovateľ nie je povinný kontrolovať vhodnosť textilu poskytnutého Zákazníkom pre vykonanie potlače, výšivky alebo ďalších úprav na textil Zákazníka a v prípade zistenia nevhodného textilu Zákazníka na túto skutočnosť upozorniť. Ak Poskytovateľ upozorní Zákazníka na nevhodnosť textilu, pričom táto nevhodnosť je prekážkou pre riadne vykonanie diela, je Poskytovateľ oprávnený vykonávanie diela v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby dodania vhodného textilu Zákazníkom alebo obdržaní písomného oznámenia Zákazníka, že trvá na vykonávaní diela s použitím odovzdaného textilu. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje Dodacia lehota. Poskytovateľ má tiež nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela alebo s použitím nevhodného textilu do doby, kedy ich nevhodnosť bola zistená.

 14. Zákazník je povinný s vynaložením odbornej starostlivosti skontrolovať pri prevzatí prevzatý tovar a bezodkladne po prevzatí tovaru oznámiť Poskytovateľovi výskyt chýb súvisiacich s vadami textilu.

 15. Ak je tovar dodaný s vadami alebo ak Poskytovateľ zodpovedá za výskyt chýb v záručnej dobe, vzniká Zákazníkovi na základe Občianskeho zákonníka nárok na odstránenie vady. Odstránenie chyby sa vykoná podľa voľby Poskytovateľa dodaním náhradného tovaru alebo prevedením opravy. Ak nie je možné vykonať odstránenie vady, má zákazník právo na zľavu z Kúpnej ceny.

 

 1. Opravu nemusí byť možné vykonať z nasledujúcich dôvodov:

 

 1. nie je k dispozícii textil nutný na vykonanie diela

 2. nie je možné dielo vyrobiť dodatočne v jednotkách kusov, ak to technológia neumožňuje.

 3. pokiaľ je chybný textil v rozsahu 2% (slovom: dve percentá) alebo 3 kusy (rozhodujúci je vyšší počet v prípade objednávky Zákazníka) z celkového počtu objednaného textilu

 4. Zákazník nemôže od Poskytovateľa požadovať odstránenie vady tovaru, t.j. uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady, ak nepredloží na vlastné náklady chybný tovar, a to všetky kusy, u ktorých je vada reklamovaná Poskytovateľovi. Tovar nesmie byť viditeľne nosený, používaný, znečistený alebo inak znehodnotený.

 

 1. Je potrebné tiež poslať vyplnený Reklamačný protokol e-mailom obchodnému zástupcovi Poskytovateľa, s ktorým Zákazník pri objednávke spolupracoval, ako aj fyzicky spolu s reklamovaným tovarom. Reklamovaný tovar odporúčame do sídla Poskytovateľa doručiť osobne alebo kuriérnou službou.

 

 1. Poskytovateľ sa vyjadrí k oprávnenosti reklamácie do 30 kalendárnych dní odo dňa dodania chybného tovaru do sídla Poskytovateľa.

 

 1. Výskyt vady nemá vplyv na povinnosť zákazníka zaplatiť Kúpnu cenu.

 

 1. Ak je Zákazníkovi poskytnutý určitý počet kusov tovaru so zľavou z dôvodu výskytu vady, nevzťahuje sa na tieto kusy zodpovednosť Poskytovateľa za vady. Aby Zákazník mohol uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady pri ostatných kusoch, musí súčasne s tovarom, u ktorého je reklamovaná vada, predložiť všetky kusy, na ktoré mu bola poskytnutá zľava, a to za účelom vylúčenia pochybností, či nie je reklamovaný tovar tým, na ktorý mu bola poskytnutá zľava.

X. Povinnosť mlčanlivosti

 1. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s Poskytovateľom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu a ktoré nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné (ďalej len "Dôverné informácie").

 2. Zákazník nesmie zneužiť Dôverné informácie vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby.

 3. Povinnosť mlčanlivosti Zákazníka sa vzťahuje aj na všetky údaje, ktoré mu boli poskytnuté v súvislosti s internetovým obchodom a užívateľským účtom. Zákazník nesmie tretím osobám predložiť či inak sprístupniť svoje heslo, užívateľské meno, štruktúru internetového obchodu či zdrojový kód či akékoľvek informácie v súvislosti s internetovým obchodom, najmä údaje potrebné pre prístup do svojho užívateľského účtu. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby povinnosť mlčanlivosti dodržiaval tiež každý jeho zamestnanec, ktorý má svoje užívateľské meno, heslo a prístup k užívateľskému účtu.

XI. Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ sa pri svojej obchodnej činnosti riadi smernicou Európskej únie GDPR o ochrane osobných údajov. Všetky dáta poskytnuté Zákazníkom sú uchované a chránené pred zneužitím a nebudú poskytnuté tretím subjektom na ďalšie využitie. Dáta Zákazníka môžu byť využité len Poskytovateľom na účely štatistického spracovania a komunikácie so Zákazníkom vrátane zasielania obchodných a ďalších marketingových ponúk.

 2. Pri neuhradení Kúpnej ceny v dobe splatnosti faktúry môžu byť fakturačné a kontaktné údaje Zákazníka odovzdané tretej strane, a to len za účelom správy platby.

 3. Používaním internetového obchodu a/alebo klientskej zóny Zákazník dáva svoj súhlas so zhromažďovaním a použitím informácií o jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Poskytnutie osobných údajov Zákazníkom je dobrovoľné.

 4. Zákazník má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov či zasielaním obchodných a marketingových ponúk, a to písomným alebo e-mailovým prehlásením doručeným Poskytovateľovi. Zákazník má ďalej právo písomne ​​požiadať Poskytovateľa o informácie o spracovaní svojich osobných údajov obsahujúce:

 

 1. účel spracúvania osobných údajov

 2. vymedzenie osobných údajov, ktoré sú alebo boli predmetom spracovania spoločne s uvedením ich zdroja

 3. údaje o príjemcoch týchto informácií

 

 1. Zákazník berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Zákazník je povinný bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o akejkoľvek prekážke, ktorá bráni splneniu jeho povinností.

 2. Záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Zákazníkom sa riadi slovenským právom, a to najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení.

 3. Všetky spory vyplývajúce zo záväzkových vzťahov medzi Poskytovateľom a Zákazníkom budú s konečnou platnosťou rozhodované pred vecne príslušnými súdmi Slovenskej republiky, pričom miestne príslušným bude súd určený podľa sídla spoločnosti Poskytovateľa.

 4. Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 16. septembra 2021. Obchodné podmienky sú zverejnené na webových stránkach Poskytovateľa www.curiosity.wtf. Tieto Obchodné podmienky je oprávnený meniť či dopĺňať iba Poskytovateľ, a to kedykoľvek. Zmenou Obchodných podmienok sa nezasahuje do už uzatvorených Kúpnych zmlúv. Poskytovateľ oznámi zmenu Obchodných podmienok upozornením na webových stránkach www.curiosity.wtf.